Koja je uloga psihologa?

Djelatnost psihologa u vrtiću može se podijeliti na prevenciju, ranu intervenciju i psihološko savjetovanje.

Prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinog djeteta te zadovoljavanje potreba djeteta.

Prati prilagodbu djeteta u vrtiću.

Utvrđuje opći razvojni status djeteta.

Radi procjenu spremnosti djeteta za školu te pomaže odgojiteljima i roditeljima u pripremama za prijelaz iz vrtića u školu.

Radi na prepoznavanju djece s posebnim potrebama.

Radi s djecom s posebnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome snaženju obitelji.

Izrađuje individualizirane planove za rad s djecom s posebnim potrebama.

Vodi savjetodavne razgovore s odgojiteljima i roditeljima o djeci.

Predlaže stručnom timu vrtića upućivanje djeteta u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled – na dijagnostiku i tretman.


© 2024 Vrtić Gajnice. Sva prava pridržana.